Menu
Welkom
De gezusters Aberson

Stichting Anna Elsabein Abersonfonds

Al sinds 1932 bestaat in Warnsveld de Stichting Anna Elsabein Abersonfonds. In dat jaar kreeg de gemeente Warnsveld de beschikking over een legaat en een deel van de nalatenschap van mejuffrouw A.E. Aberson.
Bij vele inwoners is deze stichting bekend als de instelling die het jaarlijkse uitstapje naar Amsterdam van de hoogste klas van de basisscholen in Warnsveld bekostigt. Dat is door de dames Aberson bij hun schenking van gelden aan de Warnsveldse gemeenschap bepaald.

De Abersonfontein is natuurlijk bij iedere Warnsvelder bekend. Deze fontein is destijds overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van beide dames ter nagedachtenis aan hun vader, die in Leesten heeft gewoond, opgericht en sindsdien in stand gehouden. Dit werd eveneens als voorwaarde in de schenkingsakte opgenomen.
In het winkelcentrum 'Dreiumme', tegenover de videotheek, staat het kunstwerk waarin de beide dames voor het nageslacht zijn vereeuwigd. Zie afbeelding hiernaast.

Geldmiddelen

De Stichting Anna Elsabein Abersonfonds heeft als taak om, onder instandhouding van haar vermogen, de rente uit dit vermogen en de geldmiddelen te besteden voor doeleinden waarmee de belangen van de gemeente Warnsveld c.q. haar inwoners gebaat zijn. Zo worden er renteloze leningen en bijdragen verstrekt.
In het algemeen worden aanvragen, ter beoordeling van het stichtingsbestuur, getoetst aan een aantal criteria.

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Abersonfonds dient u het op deze website opgenomen aanvraagformulier in te vullen. Op die pagina staat ook een uittreksel uit de voorwaarden waaraan de aanvraag dient te voldoen.