Menu
Doel van de stichting

Doel

De gemeente Warnsveld kreeg in 1932 de beschikking over een legaat en een deel van de nalatenschap van mejuffrouw A.E. Aberson. Aan dit legaat was o.a. de volgende voorwaarde verbonden: "Er moet een forsche, grootsche en fraaie fontein
gesticht worden, ter herinnering aan de vader van de erflaatster, afkomstig uit de buurtschap Leesten".
Verder is de stichting ingevolge het testament verplicht om de zogenaamde "Abersonschool-reisjes", een jaarlijks wederkerend schoolreisje naar Amsterdam voor de kinderen van de hoogste klas van de basisscholen in Warnsveld, te financieren.
Opening Abersonfontein

De Stichting Anna Elsabein Abersonfonds heeft als taak om, onder instandhouding van haar vermogen, de rente uit dit vermogen en de geldmiddelen te besteden voor doeleinden waarmee de belangen van Warnsveld c.q. haar inwoners gebaat zijn.

Doelgroep

In Warnsveld zijn veel verenigingen, stichtingen en instellingen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied actief. Juist voor deze instanties is het van belang te weten wat de stichting voor hen kan betekenen.
Het bestuur van de stichting streeft ernaar om in een zo wijd mogelijke kring aan haar doelstelling te voldoen. Zij roept daarom alle verenigingen, stichtingen en instellingen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied op, indien zij behoefte hebben aan ondersteuning uit het fonds, dit aan te vragen. De ondersteuning heeft in principe een éénmalig karakter en zal veelal gekoppeld dienen te worden aan een concreet te benoemen project.

Geldmiddelen

De Stichting Anna Elsabein Abersonfonds verstrekt renteloze leningen en bijdragen. In het algemeen worden aanvragen, ter beoordeling van het stichtingsbestuur, getoetst aan de volgende criteria:

Bijdragen indien:

 • het verzoek gedaan wordt door een Warnsveldse organisatie, siens doel in cultureel, sociaal of maatschappelijk opzicht van belang is voor Warnsveld en/of haar inwoners
 • er een goede financiële onderbouwing overlegd is
 • het een éénmalige bijdrage betreft om een bijzondere aktiviteit of specifiek doel te verwezelijken


Renteloze leningen indien:
 • het verzoek gedaan wordt door een Warnsveldse organisatie, wiens doel in cultureel, sociaal of maatschappelijk opzicht van belang is voor Warnsveld en/of haar inwoners
 • de lening een doel beoogt die voor het voortbestaan van de organisatie noodzakelijk geacht wordt
 • er een goede financiële onderbouwing overlegd is
 • de organisatie in financieel opzicht gezond is
 • in alle redelijkheid verwacht mag worden dat de lening in maximaal 10 jaar terugbetaald kan worden
 • de lening niet zo hoog is dat aanzienlijk renteverlies voor de Stichting Anna Elsebein Abersonfonds zal optreden

 

Niet gehonoreerd worden verzoeken die:

 • jaarlijks terugkerende bijdragen in een expoitatietekort betreffen
 • een organisatie zou bevoordelen t.o.v. een andere organisatie die hetzelfde doel nastreeft
 • een bijdrage voor een voor Warnsveld te grootschalig doel betreft
 • relatief gezien een te zware druk leggen op het jaarlijks te verdelen bijdragebudget.

 

Verdere uitgangspunten

 

De stichting heeft niet als doelstelling het maken van winst.

De stichting heeft de intentie de jaarlijkse netto-opbrengst van het vermogen zo volledig mogelijk te besteden aan haar doelen.

 

Bij de besteding van gelden wordt ingestoken op ondersteuning van sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke doelen, organisaties en initiatieven gericht op de voormalige gemeente Warnsveld en haar bevolking.

 

Dat willen we de komende periode bereiken door:

 

 • Minimaal 4 maal per jaar in vergadering bijeen te komen.
 • Ons te richten op het leveren van bijdragen waarvan het effect goed valt vast te stellen;
 • In de lokale samenleving zichtbaar te zijn door aanwezigheid bij tal van bijeenkomsten en evenementen.
 • Te publiceren over ons bestaan en doelstelling.
 • De website beschikbaar te houden voor het doen van aanvragen.

 

Richard Seuters, penningmeesterAanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Abersonfonds dient u het op deze website opgenomen aanvraagformulier in te vullen.