Menu
 

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017 (in €)

 
       
       

ACTIVA

 

31-12-2017

31-12-2016

   

 

 

Financiële vaste activa

 

178.043,00

163.043,00

Vorderingen

 

10.014,97

11.583,23

Liquide middelen

 

308.296,21

299.388,61

Totale activa  

496.354,18

474.014,84

       
       
       

PASSIVA

 

31-12-2017

31-12-2016

   

 

 

Eigen Vermogen

 

470.546,68

472.014,84

Voorziening te verstrekken bijdragen

25.000,00

0,00

Kortlopende schulden

 

807,50

2.000,00

Totale passiva  

496.354,18

474.014,84


Winst- en verliesrekening 2017 (in €)

 

 

 
   

 

 
   

 

 

BATEN

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

 

2017

2017

2016

 

 

 

 

Dividend en coupons

9.934,09

9.900,00

10.005,43

Rentebaten bank

1.132,58

2.000,00

1.811,35

Rentebaten overige

775,00

800,00

1.000,00

Opbrengst uit schenkingen/nalatenschappen

21.011,78

0,00

49.500,00

 

 

 

 

Totale baten

32.853,45

12.700,00

62.316,78

 

 

 

 

LASTEN

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

 

2017

2017

2016

 

 

 

 

Verstrekte bijdragen

3.027,50

5.950,00

8.695,00

Kosten Abersonreis

6.041,82

6.200,00

6.099,60

Algemene kosten

204,00

500,00

117,00

Bankkosten

48,29

50,00

51,44

Voordelig exploitatieresultaat

23.531,84

0,00

47.353,74

 

 

 

 

Totale lasten

32.853,45

12.700,00

62.316,78

 

Oude jaarrekeningen

Balans per 31 December 2016 (in €)

Activa 31-12-2016 

31-12-2015

 

Financiële vaste activa

Obligaties 

Verstrekte leningen

 

137.043,00

26.000,00

 

 

 

137.043,00

40.000,00

 
    163.043,00   177.043,00

Vorderingen

Overlopende activa

 

Liquide middelen

 

 

11.583,23

 

299.388,61

 

 

15.849,97

 

237.768,10

     
Passiva   31-12-2016   31-12-2015

Eigen vermogen

 

Voorziening op incourante leningen

 

Kortlopende schulden

Ovelopende passiva

472.014,84

 

0,00

 

 

2.000,00

424.661,10

 

6.000,00

 

 

0,00

 

474.014,84

430.661,10

 

 

Winst- en verliesrekening per 31 December 2016 (in €)

BatenWerkelijk 2016Begroot 2016Werkelijk 2015

Dividend en coupons

Rentebaten bank

Rentebaten overige

Opbrengst uit schenkingen en nalatenschappen

10.005,43

1.811,35

1.000,00

 

49.500,00

9.900,00

2.200,00

1.400,00

 

0,00

10.003,30

2.865,80

1.475,00

 

0,00

Totale baten

62.316,78

13.500,00

14.344,10

Lasten Werkelijk 2016 Begroot 2016

Werkelijk 2015

Verstrekte bijdragen

Kosten Abersonreis

Algemene kosten

Bankkosten

Voordelig exploitatieresultaat

8.695,00

6.099,60

117,00

51,44

47.353,74

6.950,00

6.000,00

500,00

50,00

0,00

9.227,80

6.075,00

174,00

50,30

-1.183,00

Totale lasten

62.316,78

13.500,00

14.344,10

 


Balans per 31 December 2015 (in €)

Activa31-12-201531-12-2014

Finaciële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

177.043

15.850

237.768

179.043

15.728

231.108

 

430.661

425.879

Passiva31-12-1531-12-14

Eigen vermogen

Voorziening op incoutante leningen

Kortlopende schulden

424.661

6.000

0

425.844

0

35

 

430.661

425.879

 

Winst en verliesrekening per 31 December 2015 (in €)

Baten Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2015
Totale Baten

14.344

13.500

13.595

 

LastenWerkelijk 2015Begroot 2015Werkelijk 2014

Verstrekte bijdragen

Kosten Abersonreis

Algemene kosten

Bankkosten

Voordelig exploitatieresultaat

9.228

6.075

174

50

-1.183

6.950

6.000

500

50

0

5.800

5.099

693

47

1.955

Totale lasten

14.344

13.500

13.595

 


Onthulling kunstwerk Dreiumme